Hallokeszulek.hu

Megkönnyítjük a hallássérült emberek életét.

H-EAR KFT.

1036 Budapest
Bécsi út. 81.


Adatkezelési tájékoztató - H-EAR Kft.

I. Tájékoztatás módja

1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a H-EAR  Kft. közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a H-EAR Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a H-EAR Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a H-EAR Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

2. Az Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. A H-EAR Kft. jogosult a Felhasználási Feltételek módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználási Feltételekben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Felhasználási Feltételek hiányában is jogosult a H-EAR Kft. jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

 

II. Adatkezelés elvei

1. A H-EAR Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.


2.1. Az adatkezelő:

H-EAR Kft
székhely: 1036 Budapest Bécsi út 81.

cégjegyzékszám:01-09-702959

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság Adószám: 12777697-2-41

E-mail: hearkft@gmail.com

Web tárhely szolgáltató : LMS e-tan Kft.


2.2. A kezelt adatok köre:

H-EAR Kft. kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:

a, családi és utónév, email cím

b, név, születési év, lakcím

c, családi és utónév, telefonszám

d, TAJ szám


III. Adatkezelés célja

1. A H-EAR Kft. adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében cél:

a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása; b) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél, korcsoportokhoz kapcsolódó, illetve földrajzilag legközelebb lévő audiológia, audiológiai szolgáltatások promotálása);

c) beteg elégedettségi felmérésre szolgáló adatbázis felépítése;

d) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége

 

IV. Adatkezelés jogalapja

1. A személyes adatok H-EAR Kft. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a Szolgáltató honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a laboratóriumban rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.

2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A H-EAR Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A H-EAR Kft. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a H-EAR Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön

 

V. Kezelt adatok

1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. 2. A H-EAR Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Fenti jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár el a H-EAR Kft.

 

VI. Adatkezelés időtartama
1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, a Felhasználási Feltételek Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

2. A H-EAR Kft. –a Felhasználási Feltételek eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése, illetve a beteg elégedettségi adatbázis felépítése céljából.

 

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését hearkft@gmail.com e-mail címen vagy a H-EAR Kft. 1036 Budapest Bécsi út 81.címre postai úton küldött levélben.

2. A Felhasználó személyes adatait akkor törli a H-EAR Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.

B Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a H-EAR Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A H-EAR Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A H-EAR Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a H-EAR Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A H-EAR Kft. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

3. A szolgáltató cookiet és web beaconst (webjelzőket) nem használ és kezel. A H-EAR Kft. honlapja külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket nem tartalmaz.

 

C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a H-EAR Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét; b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha a H-EAR Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

D. Igény bejelentése a H-EAR Kft.-nél

1. A H-EAR Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.

2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban a H-EAR Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott email címről érkezett igényt a H-EAR Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a H-EAR Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

3. Amennyiben a H-EAR Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

 

E. Jogorvoslati lehetőségek

1. A H-EAR Kft. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a H-EAR Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 


H-Ear Kft. 1036 Budapest, Bécsi u. 81 T. 06/1 250-47-18, 06/1 250-34-36